Meest gestelde vragen in geval van overlijden van de rekeninghouder(s)

Wat dien ik te doen indien (één van) de rekeninghouder(s) komt te overlijden?
In geval van overlijden van (één van) de rekeninghouder(s) wordt aan de rechthebbende(n) verzocht om een originele of een gewaarmerkte kopie van de Verklaring van de Erfrecht te zenden. In de Verklaring van Erfrecht staat aangegeven wie de erfgenamen zijn. De erfgenamen kunnen ons schriftelijk middels een ondertekende brief informeren wat er met de rekening dient te geschieden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de voorwaarden van de betreffende rekening.

Ik heb een gemeenschappelijke spaarrekening, wat gebeurt er als mijn partner of ik overlijd?
U kunt ons schriftelijk middels een ondertekende brief informeren wat er met de rekening dient te geschieden. Wijzigingen van de rekening kan slechts plaatsvinden op grond van de overlegging van de Verklaring van Erfrecht.

Alleen de inzending van een akte van overlijden en verklaring van centraal testamentenregister (CTR) volstaat, in geval de overledene rekeninghouder op het moment van overlijden: getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, geen (buitenlands) testament had, geen kinderen had en het totaalsaldo op alle bij de Bank openstaande rekeningen van de overledene rekeninghouder minder dan EUR 25.000 is. Indien in de akte van overlijden niet staat dat de overledene rekeninghouder getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, dan dient ook een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) te worden verzonden. Naast de bovenstaande documenten dient u het Overlijdensformulier ingevuld en ondertekend per post naar ons te sturen. De procedure inzake de afwikkeling van de bankrekening van de overleden partner/echtgenoot wordt eveneens in het Inlichtingenformulier uitgelegd.

Is mijn rekening in geval van overlijden van mijn partner boetevrij opzegbaar/beschikbaar?
U kunt boetevrij beschikken over uw DHB spaarrekeningen, nadat wij de benodigde documenten hebben ontvangen.

Kan ik als erfgenaam de rekening op mijn eigen naam overzetten?
Indien vanwege het overlijden van een rekeninghouder, een nieuwe rekeninghouder in zijn plaats treedt, dan dient een nieuwe rekening ten name van uzelf geopend te worden. U dient in dit geval wel de gehele aanvraagprocedure te doorlopen.

Kan ik als erfgenaam saldo informatie omtrent de spaarrekeningen van de overledene rekeninghouder opvragen?
De Bank is niet verplicht aan de rechtverkrijgende(n) van de rekeninghouder inlichtingen te verstrekken over het verloop van de rekening vóór de datum van overlijden van de rekeninghouder.

Wat gebeurt er met machtiging(en) op rekening(en) in geval van overlijden?
De gegeven machtigingen, automatische incasso’s en volmachten komen na het overlijden van de rekeninghouder te vervallen en/of worden geblokkeerd. Bij een en/of rekening zal de overgebleven rekeninghouder contact moeten opnemen met de bank voor de voortzetting van deze machtigingen.

Waar kan ik nog meer informatie opvragen betreffende een Verklaring van Erfrecht?
Notaristelefoon
Telefoonnummer: 0900 - 346 9393 (€ 0,80 p.m.)
Maandag tot en met vrijdag
Van 9.00 uur tot 14.00 uur
www.notaris.nl
of
www.notaristarieven.nl