Veelgestelde vragen Deposito spaarrekeningen

Hoe open ik een Deposito spaarrekening?

Een DHB MaxiSpaarrekening kunt u online openen als u een DHB S@veOnlinerekening heeft. U kunt de rekening direct openen via DHB Net Banking nadat u bent ingelogd. Het door u gekozen bedrag wordt van uw DHB S@veOnlinerekening afgeschreven. De gegevens van uw DHB S@veOnlinerekening worden automatisch overgenomen.

Bestaande DHB VoorSpoedrekening klanten kunnen middels een aanvraagformulier een DHB Depositorekening openen. Het door u gekozen bedrag wordt van uw DHB VoorSpoedrekening afgeschreven. De gegevens van uw DHB VoorSpoedrekening worden automatisch overgenomen.

De Solidextra Depositorekening kunt u online openen als u een DHB S@veOnlinerekening heeft en middels een aanvraagformulier aanvragen als u een DHB VoorSpoedrekening heeft.

Moet ik een DHB spaarrekening hebben om een spaardeposito te kunnen openen?

U kunt alleen een spaardeposito openen als u een DHB VoorSpoedrekening of een DHB S@veOnlinerekening heeft. Uw DHB spaarrekening wordt als uw Tegenrekening geregistreerd.

Kan ik meerdere Deposito spaarrekeningen openen?

U kunt meerdere rekeningen met verschillende looptijden openen. Indien wij het nodig achten kunnen we altijd een limiet stellen aan het totaal aantal rekeningen, dat u op uw naam en op naam van u en uw mederekeninghouder(s) samen mag openen.

Kan ik een gezamenlijke rekening openen als mijn DHB Spaarrekening alleen op mijn naam staat?

De gegevens van uw DHB Spaarrekening worden automatisch overgenomen. Daarom kunt u geen gezamenlijke rekening openen als de DHB Spaarrekening alleen op uw naam staat of een spaardeposito alleen op uw naam openen als uw spaarrekening een gezamenlijke rekening is.

Wat zijn de kosten?

Het openen en aanhouden van een spaardeposito is gratis.

Welke documenten zijn er nodig voor het openen van een rekening?

In sommige gevallen vragen wij u tijdens de opening of nadat u zelf online een spaardeposito heeft geopend om u opnieuw te identificeren. Wij kunnen de volgende documenten vragen:

  • Een duidelijk leesbare bij voorkeur een kleurenkopie van de voor- en achterzijde van het harde plastic van een geldig paspoort of een kopie van de voor- en achterzijde van een geldige Identiteitskaart (uitgegeven in een EU of EER land) van de rekeninghouder(s). Een kopie van een rijbewijs wordt niet geaccepteerd.
  • Een kopie van een recent rekeningafschrift (maximaal 1 maand oud) van de tegenrekening(en) waarop de naam, het woonadres, het rekeningnummer en de datum is vermeld.

Hoe kan ik de documenten opsturen naar de DHB Bank?

Formulieren dienen per post (Afdeling Sparen, Antwoordnummer 5089, 3000VB Rotterdam) toegezonden te worden. Kopie documenten kunt u online via onze website op een beveiligde manier, met DHB Bank Secure File Transfer Service (https://www.dhbbank.nl/securefiletransfer) of per post toezenden.


Kan ik een spaardeposito openen voor mijn kind?

Als uw kind een DHB VoorSpoedrekening-minderjarigen bij ons heeft lopen kunt u middels een aanvraagformulier een DHB Depositorekening aanvragen. Houdt u er rekening mee dat de tegenrekening van de DHB VoorSpoedrekening op naam van uw kind dient te zijn. Indien tijdens de opening van de DHB VoorSpoedrekening-minderjarigen een tegenrekening op naam van de ouders is opgegeven kan de gekozen termijn van de deposito niet langer zijn dan de 18de verjaardag van uw kind. Op de vervaldatum van de deposito wordt de rekening automatisch opgeheven. Verlenging van de rekening is niet mogelijk.
 

Nederlandse Depositogarantie

Uw geld op rekeningen bij DHB Bank wordt wettelijk beschermd door de Nederlandse Depositogarantie, van 1 cent tot €100.000,-. Deze bescherming geldt per persoon en is van toepassing op het totale bedrag dat u op uw rekeningen heeft staan bij DHB Bank.
 

Bedenktijd

Er is een bedenktijd van 14 dagen na het openen van uw deposito. In die periode kunt u uw deposito kosteloos opheffen middels een ondertekend en per post verzonden opheffingsformulier of een ondertekende brief.
 

Is er een Minimum of Maximum inleg?

De minimale inleg is €500. Maximale inleg is €500.000,-
 

Krijg ik afschriften?

Uw spaardeposito is gekoppeld aan uw DHB Spaarrekening. Daarom ontvangt u geen aparte afschrift van uw spaardeposito.
 

Zijn vervolgstortingen toegestaan op een spaardeposito? 

Vervolgstorting op een spaardeposito is niet mogelijk. U kunt wel een nieuwe rekening aanvragen of openen.
 

Rentepercentage, looptijd en rente-uitkering

Op een spaardeposito zet u uw spaargeld voor langere tijd vast. Tijdens die looptijd krijgt u een vaste rente. De rente wordt per dag over het hoofdbedrag berekend, uitgaand van het werkelijke aantal dagen per maand en per jaar. Wij bieden meerdere looptijden aan. De uitkering van de rente wordt gedurende de overeengekomen looptijd jaarlijks overgeboekt op uw DHB Spaarrekening. Bij een kortere looptijd dan een jaar vindt de rente-uitkering plaats aan het einde van de looptijd. Meer informatie over de looptijden en actuele rentes kunt u vinden op dhbbank.nl/home/sparen/saldoklassen-en-rentetarieven.
 

Wat gebeurt er aan het einde van de looptijd van mijn spaardeposito?

Uw spaartegoed op uw spaardeposito komt vrij na afloop van de overeengekomen looptijd. U hoeft niets te doen. Het hoofdbedrag wordt samen met de opgebouwde rente overgemaakt naar uw DHB Tegenrekening. U krijgt geen herinnering voor de vervaldatum van uw rekening. Indien u uw spaardeposito wenst te verlengen, kunt u dit voor de vervaldatum telefonisch aangeven.
 

Wat zijn de verschillen tussen de rekeningen? 

DHB Depositorekening opent u als u reeds over een DHB VoorSpoedrekening beschikt en geen gebruik maakt van internetbankieren.
DHB MaxiSpaarrekening is een internet deposito.
Solidextra Depositorekening verschilt zowel in looptijden als in rente-uitkering van de genoemde depositorekeningen. Het rentepercentage dat u ontvangt, is gebaseerd op een basis rentepercentage, welke op de laatste werkdag van elke kwartaal wordt herzien. Uw nieuwe rentepercentage wordt bepaald aan de hand van een bonusopslag samen met de referentierente (dit is het percentage van het 3 maands Euribor tarief). Indien de bonusopslag samen met de referentierente hoger is dan het basis rentepercentage, dan zal voor het eerstvolgende kwartaal het hogere rentepercentage van kracht zijn. Indien de bonusopslag samen met de referentierente lager is dan het basis rentepercentage, dan zal voor het eerstvolgende kwartaal het rentepercentage ongewijzigd blijven. Via deze link kunt u uitgebreide informatie krijgen over EURIBOR en de renteberekening van een Solidextra Depositorekening. 
 

Wat is renteherziening bij een Solidextra Depositorekening? 

Renteherziening is het vaststellen van het rentepercentage voor uw Solidextra Depositorekening. De renteherziening wordt bepaald aan de hand van een bonusopslag samen met de referentierente (dit is het percentage van de 3 maands Euribor tarief). De rente zal elk kwartaal op de laatste bankwerkdag van maart, juni, september en december worden herzien en dezelfde werkdag worden toegepast.
 

Wat betekent bonusopslag bij een Solidextra Depositorekening?

Bij het aangaan van de Solidextra Depositorekening geldt naast de gegarandeerde rente ook een bonusopslag. Deze bonusopslag is een rente die samen met de referentierente de vergelijkingsrente vormen. De bonusopslag wordt vooraf vastgesteld en geldt voor de gehele looptijd van het deposito.
 

Wat betekent een 3 maands Euribor tarief? 

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is een interbancaire rentevoet voor de Euro landen. Euribor is samengesteld door meer dan 3000 banken in de EU en een aantal banken buiten de EU en kan daarom gezien worden als een 'onafhankelijk' dan wel 'standaard' rentetarief. Ten tijde van de renteherziening zal gekeken worden naar de 3 maands Euribor tarief als referentierente. 
 

Hoe kan ik het 3 maands Euribor tarief volgen die geldig zullen zijn voor mijn Solidextra Depositorekening? 

Via de volgende link http://nl.euribor-rates.eu/  kan het actuele tarief en de tarieven van de afgelopen jaren van het 3 maands Euribor tarief worden gevolgd. 
De Euribor tarieven zijn gelieerd aan kortlopende rentes op de geldmarkt; de vastgestelde Euribor tarieven zijn geldig na twee dagen. Voorbeeld: als 31 december een werkdag is, dan wordt de 3 maands Euribor van 29 december gebruikt als referentierente voor het volgende kwartaal. Als de laatste werkdag 29 december is, dan wordt de 3 maands Euribor van 27 december gebruikt als referentierente voor het volgende kwartaal.
 

Blijft de basisrente ongewijzigd gedurende de gehele looptijd voor mijn Solidextra Depositorekening?

Ja, nadat een bedrag is gestort op een Solidextra Depositorekening, zal de basisrente voor de gehele looptijd van toepassing zijn. 
 

Kan ik mijn spaardeposito vroegtijdig beëindigen?

Een spaardeposito is een rekening met een vaste looptijd en een vaste rente. Voortijdige beëindiging van een spaardeposito is niet mogelijk, tenzij hiervoor door het management van de Bank aan de rekeninghouder toestemming is verleend. Bij voortijdige beëindiging van spaardeposito is de Bank bevoegd een boete in rekening te brengen. De basisvergoeding is 1,00% van het tegoed, de Bank kan dit basis opnamekostenpercentage te allen tijde wijzigen. Naast het basisbedrag betaalt u kosten als de rente op de huidige spaardeposito lager is dan de actuele rente op de spaardeposito met een looptijd die vergelijkbaar is met de resterende looptijd van de rekening.
Deze kosten worden als volgt berekend:
  • Het opnamekostenpercentage wordt berekend aan de hand van het verschil tussen de actuele rente en de rente op het huidige termijndeposito.
  • De verschil wordt vermenigvuldigd met het tegoed dat u opneemt en met het aantal resterende jaren van de looptijd. Een deel van een jaar geldt daarbij als een heel jaar. Dit uitkomst van deze berekening wordt de jaarlijkse opnamekosten genoemd.
  • De opnamekosten wordt niet jaarlijks in de toekomst betaald, maar ineens bij opname. Daarom wordt van de jaarlijkse opnamekosten de contante waarde berekend. De contante waarde is de actuele waarde van een toekomstig bedrag. Bij de bepaling van de contante waarde wordt rekening gehouden met de resterende looptijd van de depositoafspraak tot de vervaldatum. De Bank gebruikt hierbij de actuele rente als rentevoet.

Wat is de boeteregeling bij vroegtijdig beëindiging van mijn spaardeposito?

Met behulp van twee voorbeelden leggen wij uit hoe wij de opnamekosten berekenen. In het eerste voorbeeld is de vaste rente op het termijndeposito lager dan de actuele rente. En in het tweede voorbeeld is de vaste rente op het termijndeposito hoger dan de actuele rente.             
Stel u hebt op uw termijndeposito een tegoed van €10.000,- met vervaldatum 1 november 2026. De vaste rente op uw termijndeposito is 2%. Op 30 juni 2024 wilt u het tegoed opnemen. De resterende looptijd tot de vervaldatum is op dat moment 2 jaar en 4 maanden.
 
 
Voorbeeld 1 Voorbeeld 2
Actuele rente 3% 1%
Vaste rente op uw termijndeposito 2% 2%
Verschil tussen actuele rente en uw termijn deposito 1% -1%
 
Basisvergoeding 1% €x 10.000= €100 1% €x 10.000= €100
Jaarlijkse opnamekosten 1% x €10.000 X 3 jaar= €300 n.v.t.
Opnamekosten op moment van opname €300 wordt contant gemaakt tegen de actuele rente van 3%. De uitkomst hiervan is €275  n.v.t.
Te betalen totale boete op moment van opname €375 €100


In welke gevallen is een tussentijdse beëindiging van mijn spaardeposito zonder boete mogelijk?

Een spaardeposito kan, tegen overlegging van de vereiste documenten, voortijdig zonder boete worden beëindigd in geval van overlijden van (één van) de rekeninghouder(s). Dit kan tot een jaar na overlijden.
Ook in geval van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en schuldsanering kan een spaardeposito zonder boete worden opgeheven. De vereiste documenten zijn dan:
  • Werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid: indien de rekeninghouder een uitkering krijgt in verband met werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, dan dient de rekeninghouder een kopie van de uitkeringsbeschikking en een kopie van de meest recente uitkering op het rekeningafschrift te overhandigen.
Schuldsanering: indien de rekeninghouder gebruik maakt van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) dient toelating tot de WSNP te worden aangetoond door middel van een brief van de instantie die de sanering uitvoert, inclusief kopie van toelating WSNP (vonnis) van de Rechtbank.