Meest gestelde vragen Depositogarantiestelsel

Welk bedrag wordt vergoed via het depositogarantiestelsel?
Het depositogarantiestelsel vergoedt een maximum bedrag van €100.000,- per rekeninghouder per bank, ongeacht het aantal rekeningen dat u bij die bank heeft. Voor de berekening van de vergoeding via het depositogarantiestelsel, betekent dit dat u de tegoeden die u bij deze onderdelen van de bank heeft, bij elkaar op moet tellen. Het bedrag tot en met €100.000,- krijgt u dan vergoed.
 
U krijgt nooit meer vergoed dan het totale tegoed dat u bij een bank heeft. Het maakt dus niet uit hoeveel rekeningen u bij ons heeft. Om het totale tegoed te berekenen telt u de tegoeden van de diverse rekeningen bij elkaar op. Is het totale tegoed van alle rekeningen die u bij ons heeft minder dan €100.000,-, bijvoorbeeld €70.000,-? Dan kunt u dit kleinere bedrag à €70.000,- vergoed krijgen. Is uw totale tegoed meer dan €100.000,-? Dan kunt u het bedrag van €100.000,- vergoed krijgen.
 
Een uitzondering op de bovenstaande is een tijdelijk hogere garantie bij verkoop van de woning.
Voor zover een tegoed direct verband houdt met de aan- of verkoop van een particuliere eigen woning geldt een garantie tot maximaal €500.000,-. Dit is een aanvullende garantie die geldt gedurende drie maanden na storting van de gelden.

Wanneer is het depositogarantiestelsel van toepassing?
De depositogarantieregeling zorgt ervoor dat uw tegoeden tot een maximum bedrag worden vergoed als banken niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Deze regeling geldt ongeacht de reden of bron van niet nakoming van hun financiële verplichtingen.
  
Wie komt in aanmerking voor vergoeding via het depositogarantiestelsel?
De volgende personen en rechtspersonen komen in aanmerking voor vergoeding via het depositogarantiestelsel:
  • Particulieren: natuurlijke personen waaronder minderjarigen
  • Eenmanszaken. Tegoeden van de eenmanszaak en dezelfde persoon in privé worden gezien als één persoon, waardoor de tegoeden bij elkaar opgeteld worden voor het berekenen van de maximale dekking. Voorbeeld: Een rekeninghouder heeft twee rekeningen, één zakelijke rekening voor zijn eenmanszaak met een tegoed van €50.000,- en één particuliere rekening samen met zijn partner een tegoed van €5000,-. De rekeninghouder kan voor een maximum van €52.500,- een beroep doen op het depositogarantiestelsel.
  • Rechtspersonen ongeacht de omvang, dat wil zeggen dat zowel kleine ondernemingen als grootzakelijke ondernemingen zelfstandig aanspraak kunnen maken op de garantieregeling. Ook Stichtingen en Verenigingen hebben een zelfstandige aanspraak op het depositogarantiestelsel. Voorbeelden van een rechtspersoon zijn: een naamloze vennootschap (N.V.), besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.), stichting, verenging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en kerkgenootschap.
VvE's (Vereniging van Eigenaren) en vof's (vennootschap onder firma) hebben in veel gevallen een eigen aanspraak onder het depositogarantiestelsel. Als u een aandeel in een VvE of vof heeft, dan kunt u (ten aanzien van dit aandeel) niet zelf een aanspraak doen op het depositogarantiestelsel; dat zal de VvE of vof doen.
 
De volgende rekeninghouders komen niet in aanmerking voor het depositogarantiestelsel:
  • Financiële instellingen zoals: banken, beleggingsondernemingen, (her)verzekeringsondernemingen, (beheerders van) beleggingsinstellingen of instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE) en pensioenfondsen.
  • Overheden
Op de website van De Nederlandsche Bank vindt u het volledige overzicht van wie in aanmerking komt voor vergoeding via het depositogarantiestelsel.
 
Hoe werkt vergoeding via het depositogarantiestelsel bij een en/of rekening of derdenrekening?
  • En/of rekeningen': als er meerdere rekeninghouders zijn (bijvoorbeeld bij een gezamenlijke rekening) komt iedere rekeninghouder in aanmerking voor de bescherming van het depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel bij een en/of-rekening geldt naar evenredigheid, dus als er twee rekeninghouders zijn, wordt ervan uit gegaan dat iedere rekeninghouder in aanmerking komt voor de helft van het tegoed op de rekening. Als het saldo van de en/of-rekening €200.000,- bedraagt, kunnen beide rekeninghouders in principe aanspraak maken op ieder €100.000,-. Maar let op, als een rekeninghouder nog één of meer andere rekeningen heeft, geldt het maximum voor alle tegoeden op die rekeningen gezamenlijk.
Voorbeeld 1:
U heeft twee rekeningen bij Demir Halk Bank (Nederland)  N.V. met tegoeden van €50.000,- en €70.000,-. Samen is dit een tegoed van €120.000. U krijgt de maximale vergoeding onder het depositogarantiestelsel van €100.000,-.
 
Voorbeeld 2:
U heeft een en/of-rekening bij Demir Halk Bank (Nederland)  N.V. samen met uw partner met een tegoed van €150.000,-. U heeft nog een eigen rekening bij Demir Halk Bank (Nederland)  N.V. met een tegoed van €60.000,-. Uw partner heeft geen andere rekeningen bij Demir Halk Bank (Nederland)  N.V.. Uw partner krijgt de helft van €150.000,-, dus €75.000,-, onder  het depositogarantiestelsel vergoed. U heeft een tegoed van in totaal €135.000,- (€75.000,- +€60.000,-). Daarvan krijgt u via het depositogarantiestelsel de maximale vergoeding van €100.000,-.
 
  • 'Derdenrekeningen', oftewel een rekening die een rekeninghouder aanhoudt voor u en eventuele anderen: het saldo hiervan kan (gedeeltelijk) onder omstandigheden voor een vergoeding onder het depositogarantiestelsel in aanmerking komen. Een voorbeeld van een derdenrekening is de kwaliteitsrekening van een notaris bij de aan- of verkoop van onroerend goed. Het deel dat in aanmerking komt van de garantie wordt dan in de berekening van uw aanspraak (tot €100.000,- voor het totaal aan tegoeden per rekeninghouder per bank) betrokken.
 
Voor welke producten geldt vergoeding via het depositogarantiestelsel?
Onderstaande producten vallen onder het depositogarantiestelsel:
•Betaal- en spaarrekeningen en termijndeposito's.
•Spaarrekening Eigen Woning (bankspaarrekening) zonder een eigen woningschuld. De lening is dan afgelost met de verkoopopbrengst van de woning.
•Spaarrekening Eigen Woning (bankspaarrekening) waarbij u gebruik maakt van een verhuisregeling. Uw spaarsaldo is dan wél gegarandeerd tot een maximaal bedrag van €100.000,- (waarvoor alle tegoeden per rekeninghouder per bank bij elkaar moeten worden opgeteld).
 
Dit product valt niet onder het depositogarantiestelsel:
•Spaarrekening Eigen Woning (bankspaarrekening) met een eigen woningschuld. Op grond van de wet wordt deze schuld met het tegoed (spaarsaldo) verrekend waardoor er meestal geen tegoed op die rekening overblijft.
 
Hoe verloopt de uitbetaling van vergoeding via het depositogarantiestelsel?
U kunt zich bij De Nederlandsche Bank melden om aanspraak te maken op een vergoeding via het depositogarantiestelsel. Zij voert de garantieregeling uit. De vergoeding zal binnen 20 werkdagen worden uitgekeerd. Op de website van De Nederlandsche Bank vindt u meer informatie over uitbetaling van de vergoeding.