Meest gestelde vragen over DHB Sparen

Meest gestelde vragen Solidextra Depositorekening
Wat is een Solidextra Depositorekening? 
Solidextra Depositorekening is een depositorekening variërend van 2 jaar tot 5 jaar. Het rentepercentage dat u ontvangt, is gebaseerd op een basis rentepercentage, welke op de laatste werkdag van elke kwartaal wordt herzien. Uw nieuwe rentepercentage wordt bepaald aan de hand van een bonusopslag samen met de referentierente (dit is het percentage van de 3 maands Euribor tarief). Indien de bonusopslag samen met de referentierente hoger is dan het basis rentepercentage, dan zal voor het eerstvolgende kwartaal het hoger rentepercentage van kracht zijn. Indien de bonusopslag samen met de referentierente lager is dan het basis rentepercentage, dan zal voor het eerstvolgende kwartaal het rentepercentage ongewijzigd blijven. Via deze link kunt u uitgebreide informatie krijgen over EURIBOR en de renteberekening van een Solidextra Depositorekening. 

Wat is renteherziening? 
Renteherziening is het vaststellen van het rentepercentage voor uw Solidextra Depositorekening. De renteherziening wordt bepaald aan de hand van een bonusopslag samen met de referentierente (dit is het percentage van de 3 maands Euribor tarief). De rente zal elk kwartaal op de laatste bankwerkdag van maart, juni, september en december worden herzien en dezelfde werkdag worden toegepast.

Wat betekent bonusopslag?
Bij het aangaan van de Solidextra Depositorekening geldt naast de gegarandeerde rente ook een bonusopslag. Deze bonusopslag is een rente die samen met de referentierente de vergelijkingsrente vormen. De bonusopslag wordt vooraf vastgesteld en geldt voor de gehele looptijd van het deposito.

Wat betekent een 3 maands Euribor tarief? 
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is een interbancaire rentevoet voor de Euro landen. Euribor is samengesteld door meer dan 3000 banken in de EU en een aantal banken buiten de EU en kan daarom gezien worden als een 'onafhankelijk' danwel 'standaard' rentetarief. Ten tijde van de renteherziening zal gekeken worden naar de 3 maands Euribor tarief als referentierente. 

Hoe kan ik de 3 maands Euribor tarief volgen die geldig zullen zijn voor mijn Solidextra Depositorekening? 
Via de volgende link http://nl.euribor-rates.eu/  kan het actuele tarief en de tarieven van de afgelopen jaren van de 3 maands Euribor tarief worden gevolgd.

Blijft de basisrente ongewijzigd gedurende de gehele looptijd van de rekening?
Ja, nadat een bedrag is gestort op een Solidextra Depositorekening, zal de basisrente voor de gehele looptijd van toepassing zijn.

Is er een minimum inleg vereist op de Solidextra Depositorekening? 
Op de Solidextra Depositorekening geldt een minimum inleg van €500. 

Wat is de maximum inleg voor een Solidextra Depositorekening?
De maximum inleg voor een Solidextra Depositorekening is €500.000.

Hoe kan ik een Solidextra Depositorekening openen?
Om een Solidextra Depositorekening te openen dient u een bestaande DHB S@veOnlinerekening of DHB VoorSpoedrekening te hebben met eventueel een internet toegang tot uw rekening. 

Kan ik online een Solidextra Depositorekening openen?
Indien u gebruikt maakt van DHB Net Banking, kunt u online een Solidextra Depositorekening openen.

Hoe maak ik geld over naar een Solidextra Depositorekening?
U kunt online of middels een "Aanvraagformulier Solidextra Depositorekening" een Solidextra Depositorekening openen. Als u online een rekening wilt openen, dan kunt u nadat u bent ingelogd, via het keuzemenu “Solidextra Depositorekening”, "Rekening Openen"  selecteren. U kunt achtereenvolgens het gewenste bedrag opgeven en selecteren van welke DHB rekening u het bedrag wenst te debiteren. Indien u het via een "Aanvraagformulier Solidextra Depositorekening"  opent, dan kunt u het te debiteren bedrag op het formulier zelf aangeven.

Wat is de tegenrekening van mijn Solidextra Depositorekening?
Uw tegenrekening van uw Solidextra Depositorekening is uw DHB VoorSpoed- of DHB S@veOnlinerekening.

Zijn vervolgstortingen toegestaan op een Solidextra Depositorekening? 
Vervolgstortingen zijn tussentijds niet mogelijk, alleen 5 werkdagen voor en na de vervaldatum is een extra storting op de Solidextra Depositorekening toegestaan.

Is een tussentijdse beëindiging van mijn Solidextra Depositorekening mogelijk? 
Een voortijdige beëindiging van een depositorekening is niet mogelijk, tenzij hiervoor, door het management van DHB Bank, aan de rekeninghouder toestemming is verleend.

Wat is de boeteregeling bij vroegtijdig beëindiging van mijn Solidextra Depositorekening? 
Met behulp van twee voorbeelden leggen wij uit hoe wij de opnamekosten berekenen. In het eerste voorbeeld is de vaste rente op het termijndeposito lager dan de actuele rente. En in het tweede voorbeeld is de vaste rente op het termijndeposito hoger dan de actuele rente.             
 
Stel u hebt op uw  termijndeposito een tegoed van €10.000,- met vervaldatum 31 mei 2019. De vaste rente op uw termijndeposito is 2%. Op 1 oktober 2016 wilt u het tegoed opnemen. De resterende looptijd tot de vervaldatum is op dat moment 2 jaar en 8 maanden.
  
 
 
Voorbeeld 1 Voorbeeld 2
Actuele rente 3% 1%
Vaste rente op uw termijndeposito 2% 2%
Verschil tussen actuele rente en uw termijn deposito 1% -1%
 
Basisvergoeding 1% €x 10.000= €100 1% €x 10.000= €100
Jaarlijkse opnamekosten 1% x €10.000 X 3 jaar= €300 n.v.t.
Opnamekosten op moment van opname €300 wordt contant gemaakt tegen de actuele rente van 3%. De uitkomst hiervan is €275  n.v.t.
Te betalen totale boete op moment van opname €375 €100

In welke gevallen is een tussentijdse beëindiging van mijn Solidextra Depositorekening zonder boete mogelijk?
Een Solidextra Depositorekening kan, tegen overlegging van de vereiste documenten, voortijdig zonder boete worden beëindigd in geval van overlijden van (één van) de rekeninghouder(s), werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en schuldsanering. De vereiste documenten zijn als volgt:
  • Werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid: indien de rekeninghouder een uitkering krijgt in verband met werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, dan dient de rekeninghouder een kopie van de uitkeringsbeschikking en een kopie van de meest recente uitkering op het rekeningafschrift te overhandigen.
  • Schuldsanering: indien de rekeninghouder gebruik maakt van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) dient toelating tot de WSNP te worden aangetoond door middel van een brief van de instantie die de sanering uitvoert, inclusief kopie van toelating WSNP (vonnis) van de Rechtbank.
  • In geval van overlijden van (één van) de rekeninghouder(s): In geval van een niet gezamenlijke rekening zullen de erfgenamen en/of rechthebbenden de tegoeden die DHB Bank op naam van de overledene bezit, tegen overlegging van de Verklaring van Erfrecht in de rechten treden van de rekeninghouder. In geval van een gezamenlijke rekening, één van de gezamenlijke rekeninghouders komt te overlijden, blijft de andere rekeninghouder bevoegd om over de rekening te beschikken. Wijzigingen van de rekening kan slechts plaatsvinden op grond van de hiervoor genoemde Verklaring van Erfrecht. Voor nadere informatie hieromtrent kunt u de "Meest gestelde vragen in geval van overlijden van de rekeninghouder(s)" raadplegen. 
Ontvang ik afschriften van mutaties op de Solidextra Depositorekening?
Solidextra Depositorekening verloopt via uw DHB Tegenrekening. Indien uw DHB Tegenrekening een DHB VoorSpoedrekening is en u maakt geen gebruik van DHB Net Banking, ontvangt u periodiek een rekeningoverzicht van uw DHB Tegenrekening. U ontvangt daarom geen aparte rekeningoverzicht voor uw rekening.   

Kan ik een zakelijke Solidextra Depositorekening openen?
Indien u een bestaande zakelijke DHB VoorSpoedrekening heeft, kunt u een zakelijke Solidextra Depositorekening openen.